NIVI Analyse

 

NIVI 2018 4NIVI har kartlagt utfordringer og veivalg i fylkets minste og mest sårbare kommuner. Det er gjennomført intervju med 22 ordførere og rådmenn i 13 av fylkets 19 kommuner. I rapporten er det pekt på mulige strategier og tiltak for å sikre bærekraftige kommuner. Rapporten kan du lese her.

 

NIVI 2018 2På oppdrag av Fylkesmannen i Nordland har NIVI Analyse gjennomført en kartlegging av erfaringer og videre veivalg i kommunereformen i tre kommuneregioner på Helgeland. Arbeidet har som formål å styrke grunnlaget for fylkesmannens videre strategi for oppfølging, som kan innebære justeringer i kommunedialog og statlig virkemiddelbruk. Kartleggingen bygger på intervjuer med ordførere, rådmenn og ledere av regionrådene på Sør-Helgeland, i HALD-kommunene rundt Sandnessjøen, samt Vefsn, Grane og Hattfjelldal. Rapporten kan leses her...

 

NIVI 2018 5NIVI Analyse har kartlagt kommunenes organisering av viktige lovpålagte tjenester på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I rapporten er omfang på interkommunalt samarbeid og befolkningsgrunnlaget for tjenestene analysert og sammenliknet med gjeldende kommunestruktur. Rapporten kan du lese her.

 

NIVI 2018 1På oppdrag av syv kommuner på Søre Sunnmøre har NIVI Analyse analysert erfaringer fra arbeidet med kommunereformen. I rapporten oppsummeres læringspunkter fra de lokale prosessene og målbilde for videre omstilling, sett fra politiske og administrative ledere i regionen. Rapporten gir en oversikt over endringer i det interkommunale samarbeidet og det pekes på mulige prinsipper og rammer for det videre arbeid, herunder potensial for utvidet samarbeid i regionen. Rapporten inneholder også en gjennomgang av kommunereformens mål og resultater i Møre og Romsdal og på nasjonalt nivå. Rapporten kan leses her...

 

 

NIVI 2018 3På oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har NIVI kartlagt alle landets regionråd. Kartleggingen viser at det finnes 66 operative regionråd, som dekker 95 prosent av landets kommuner. I kartleggingen dokumenteres betydelige endringer fra siste nasjonale kartlegging fra 2007. Mange av landets regionråd knyttes sterkere til samfunnsutvikling og regionale utviklingsoppgaver. Rapporten kan leses her...

 

 

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no