NIVI Analyse

NIVI-rapport 2017:5 Regionale strukturers betydning for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på Østlandet

 

NIVI 2017 5På oppdrag av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har NIVI Analyse kartlagt og drøftet konsekvenser av statens etatsstrukturer og ulike administrative inndelinger for ivaretakelse av beredskap og samfunnssikkerhet på det sentrale Østlandet. I rapporten oppsummeres dybdeintervjuer med representanter fra offentlige etater som har sentrale roller i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på Østlandet. I rapporten konkluderes det med at Statens regionale inndeling utgjør et krevende rammeverk for et godt samvirke i uoversiktlige krisesituasjoner på det sentrale Østlandet. Det nye Viken fylke vil medføre økt kompleksitet og sårbarhet. Rapporten kan leses her....

 

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no