NIVI Analyse

NIVI Rapport 2017:3 Bekjemping av arbeidslivskriminalitet i Vestfold – evaluering av et bredt samarbeidsprosjekt

Bekjemping arbeidslivskriminalitet VestfoldPå oppdrag av Fylkesmannen i Vestfold har NIVI Analyse gjennomført en evaluering av A-krimsamarbeidet i Vestfold. A-krimsamarbeidet har siden 2013 vært organisert som et bredt samarbeidsprosjekt mellom stat og næringsliv, ledet av en egen koordinator hos fylkesmannen. Samarbeidet har omfattet et formalisert samarbeid mellom offentlige myndigheter som Skatteetaten, Nav, Arbeidstilsynet og politiet. I prosjektet er det gjennomført en omfattende samfunnsmobilisering for å påvirke holdninger og adferd i samarbeid med arbeidslivets parter og kommunene. Prosjektet får gjennomgående høye score på syv definerte evalueringskriterier. I evalueringen pekes det på to alternative modeller for videreføring. NIVI anbefaler etablering av en nasjonal områdepilot i Vestfold basert på de gode erfaringene. Rapporten kan leses her

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no