NIVI Analyse

NIVI-notat 2015: 1 Vurdering av konsekvenser for lokaldemokratiet av mulige endringer i kommunestrukturen i Romsdal

NIVInotat2015 1På oppdrag fra Romsdal regionråd drøftes konsekvenser for lokaldemokratiet av ulike sammenslutningsalternativer for kommunene i Romsdal. Gjennomgangen er viet to hovedproblemstillinger, dels vurderinger av politisk representasjon og valgdeltakelse, dels vurderinger av oppgavepotensial ved større kommuner, herunder mulige demokratieffekter av økt oppgaveansvar, mindre avhengighet til interkommunale ordninger og større frihet i forhold til statlig styring.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no