NIVI Analyse

NIVI-notat 2015:3 Konkretisering av forsterknings- og samarbeidsbehov på Røst – hovedpunkter i et nasjonalt modellkommuneforsøk

NIVInotat2015 3På oppdrag fra Røst kommune har NIVI utarbeidet et arbeidsdokument som har som formål å oppsummere viktige momenter i det pågående arbeid med å konkretisere Røstmodellen. Notatet er skrevet etter en tredje intervjurunde på Røst der dagens oppgaveløsning og organisering er gjennomgått med rådmann, alle enhetslederne og ordfører. I notatet gis en første tilnærming til en rekke avgjørende spørsmål om kommunens framtid som det skal arbeides videre med i et gjensidig samarbeid mellom Røst og Bodø, herunder bestillerdokument overfor Bodø og elementer i et mulig modellkommuneforsøk.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no