NIVI Analyse

Sunndal forsideNIVI Analyse har i samarbeid med Respons Analyse gjennomført en innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Sunndal kommune. Undersøkelsen omfatter 600 spurte over 16 år. Undersøkelsen er kretsbasert og har som formålet har vært å måle innbyggernes tilhørighet til ulike geografiske områder og hvilken geografisk retning kommunen bør orientere seg i det videre arbeid med kommunereformen. I undersøkelsen er det kartlagt argumenter for og imot kommunesammenslutning og det er også spurt om aktuelle kanaler for informasjon og deltakelse og framtidig fylkestilhørighet for Nordmøre. 

 

NIVI Rapport 2015 2

NIVI Analyse har på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en evaluering av regionalt planforum. Formålet med undersøkelsen har vært å gjennomføre en landsdekkende kartlegging av hvordan regionalt planforum fungerer og i hvilken grad det bidrar til tidlig avklaring og samordning av kommunale, regionale og statlige interesser i planarbeidet. Kontaktperson: Magne Langset

 

Forside KSPå oppdrag av KS har NIVI Analyse gjennomført en undersøkelse om kommunenes og fylkeskommunenes vurdering av samhandlingsutfordringer som følge av statens ulike regionale inndelinger. I oppdragets første del kartlegges kommunene og fylkeskommunenes vurderinger av samhandlingsutfordringene. I oppdragets andre del gjennomgås og drøftes prinsipper for inndeling av regional stat. Avslutningsvis skisseres to inndelingsmodeller som drøftes i lys av om de kan legge til rette for en bedret samhandling mellom regional stat og kommunesektoren.

 

Riktig bilde RøstNIVI Analyse har på oppdrag av Røst kommune gjennomført en kartlegging av status og utfordringsbilde for Røst som lokalsamfunn og som kommune. I rapporten drøftes erfaringer med dagens interkommunale samarbeid og kommunens virksomhet analyseres i forhold til nasjonale mål og kriterier i kommunereformen. Dernest pekes det på alternative løsninger og veivalg, herunder nødvendige tiltak for å sikre likeverdige velferdstjenester og en utviklingsorientert kommune. Rapporten inneholder en skisse til en egen Røstmodell som er tilpasset kommuner med ekstreme avstandsulemper. I rapporten er det pekt på aktuelle punkter for oppfølging dersom kommunestyret ønsker å gå videre med den framlagte reformskissen. 

 

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no