NIVI Analyse

NIVI-rapport 2015:4 Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Sunndal kommune

Sunndal forsideNIVI Analyse har i samarbeid med Respons Analyse gjennomført en innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Sunndal kommune. Undersøkelsen omfatter 600 spurte over 16 år. Undersøkelsen er kretsbasert og har som formålet har vært å måle innbyggernes tilhørighet til ulike geografiske områder og hvilken geografisk retning kommunen bør orientere seg i det videre arbeid med kommunereformen. I undersøkelsen er det kartlagt argumenter for og imot kommunesammenslutning og det er også spurt om aktuelle kanaler for informasjon og deltakelse og framtidig fylkestilhørighet for Nordmøre. 

 

NIVI-rapport 2015:2 Evaluering av regionalt planforum

NIVI Rapport 2015 2

NIVI Analyse har på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en evaluering av regionalt planforum. Formålet med undersøkelsen har vært å gjennomføre en landsdekkende kartlegging av hvordan regionalt planforum fungerer og i hvilken grad det bidrar til tidlig avklaring og samordning av kommunale, regionale og statlige interesser i planarbeidet. Kontaktperson: Magne Langset

NIVI-rapport 2015:3 Statens regionale inndeling og kommunesektoren – konsekvenser for samhandling

 

Forside KSPå oppdrag av KS har NIVI Analyse gjennomført en undersøkelse om kommunenes og fylkeskommunenes vurdering av samhandlingsutfordringer som følge av statens ulike regionale inndelinger. I oppdragets første del kartlegges kommunene og fylkeskommunenes vurderinger av samhandlingsutfordringene. I oppdragets andre del gjennomgås og drøftes prinsipper for inndeling av regional stat. Avslutningsvis skisseres to inndelingsmodeller som drøftes i lys av om de kan legge til rette for en bedret samhandling mellom regional stat og kommunesektoren.

 

NIVI-rapport 2015: 1 Kommunereform på Røst - utfordringer og veivalg

Riktig bilde RøstNIVI Analyse har på oppdrag av Røst kommune gjennomført en kartlegging av status og utfordringsbilde for Røst som lokalsamfunn og som kommune. I rapporten drøftes erfaringer med dagens interkommunale samarbeid og kommunens virksomhet analyseres i forhold til nasjonale mål og kriterier i kommunereformen. Dernest pekes det på alternative løsninger og veivalg, herunder nødvendige tiltak for å sikre likeverdige velferdstjenester og en utviklingsorientert kommune. Rapporten inneholder en skisse til en egen Røstmodell som er tilpasset kommuner med ekstreme avstandsulemper. I rapporten er det pekt på aktuelle punkter for oppfølging dersom kommunestyret ønsker å gå videre med den framlagte reformskissen. 

 

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no