NIVI Analyse

NIVI-rapport 2013:1 Kartlegging av status i arbeidet med regionale og kommunale planstrategier.

NIVI rapport 2013 1 Regionale og kommunale planstrategierUtarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet. Av Magne Langset og Jørund K Nilsen.


Plan- og bygningsloven av 1. juli 2009 innfører planstrategi som et planmessig hjelpemiddel for å legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling. Alle fylkeskommuner og kommuner skal ha vedtatt sine planstrategier innen ett år etter konstituering av henholdsvis fylkestingene og kommunestyrene. Rapporten inneholder en statusoversikt for arbeidet med planstrategiene ved årsskiftet 2012/2013, og gir et bilde av hvilke erfaringer som er høstet i arbeidet. Det er lagt særlig vekt på å beskrive prosessene som har ledet fram til planstrategiene og innholdsmessige aspekter. Kartleggingen baserer seg på dokumentstudier og i tillegg dybdeintervjuer med informanter i alle fylkeskommunene, 10 kommuner og i enkelte av fylkesmannsembetene.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no