NIVI Analyse

NIVI-rapport 2010:4 Endret fylkestilhørighet for Osen kommune? Sammenligning av trøndelagsfylkene og drøfting av konsekvenser.

NIVI rapport 2010 4 Endret fylkestilhorighet for Osen kommuneUtarbeidet på oppdrag av Osen kommune. Av Jørund K Nilsen og Magne Langset.


I rapporten beskrives og sammenlignes viktige sider ved de to trøndelagsfylkene med sikte på å belyse hva Osen er del av i dag og hva Osen kan bli en del av ved et fylkesbytte. Konsekvenser for demokrati og innflytelse i fylkespolitikken, kommunens økonomi, rammer for næringsutviklingsarbeidet og interkommunalt samarbeid vies særskilt oppmerksomhet.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no