NIVI Analyse

NIVI-notat 2009:1 Status og utviklingsmuligheter for Knutepunkt Sørlandet.

NIVI notat 2009 1 Status og utviklingsmuligheter for Knutepunkt SorlandetUtarbeidet på oppdrag av Knutepunkt Sørlandet og KS. Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand.


I notatet beskrives og drøftes kjennetegn ved Knutepunkt Sørlandet som region og omfanget og organiseringen av det interkommunale samarbeidet. Notatet gjør også rede for det mulighetsrom KnpS har og mulige eksternt gitte utfordringer for kommunesamarbeidet. Avslutningsvis beskrives tiltak KnpS kan vurdere for å styrke samarbeidet i den videre fase.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no