NIVI Analyse

NIVI notat 2009 3 Kommunesamarbeid paa FosenUtarbeidet på oppdrag av Fosen Regionråd. Av Geir Vinsand.


I notatet drøftes ulike problemstillinger som innspill til kommunenes arbeid med framtidsbilder for kommunesamarbeidet på Fosen. Det pekes på veivalg og utfordringer for kommunene, inkludert forutsetninger dersom kommunene skal satse mer på forpliktende interkommunalt samarbeid. I notatet drøftes også endring av kommunestruktur som alternativ. Temaene som behandles i notatet er valgt ut i samarbeid med sekretariatet for Fosen Regionråd og representant fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

NIVI notat 2009 4 Vestfolds andel av statlige overforingerUtarbeidet på oppdrag av Vestfold fylkeskommune. Av Jørund K Nilsen og Magne Langset.


Vestfold fylkeskommune ønsker å utarbeide et beslutningsgrunnlag og mandat for en arbeidsgruppe for en videre prosess for å kartlegge og utvikle argumentasjon med sikte på å dokumentere hvordan Vestfold kommer ut ifht. viktige statlige ordninger. Formålet med notatet er å utvikle et beslutningsgrunnlag for et mer omfattende hovedprosjekt. I tilegg gir notatet eksempler på statlige fordelingsordninger, deres formål og Vestfolds andel i forhold til landets øvrige fylker.

NIVI notat 2009 2 Undersokelse blant nettverk og prosjekter i Knutepunkt SorlandetUtarbeidet på oppdrag av Kristiansand kommune i samarbeid med Knutepunkt Sørlandet. Av Jørund K Nilsen og Magne Langset.


I notatet presenteres en spørreundersøkelse rettet mot 10 nettverk i Knutepunkt Sørlandet. Hovedtemaene i undersøkelsen dreier seg om deltakernes erfaringer og syn på endringsbehov.

NIVI rapport 2009 2 Interkommunalt samarbeid i Sor Trondelag status utfordringer og veivalgUtarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i samarbeid med KS, Fylkeskommunen og kommunene.


På oppdrag fra en bredt sammensatt styringsgruppe i Sør-Trøndelag har NIVI gjennomført en sammenstilling av viktige utviklingstrekk i fylket som kan påvirke framtidig samhandling og organisering i kommunesektoren. Det er gjennomført en kartlegging av omfang og innhold i det interkommunale samarbeidet i fylket. Rapporten inneholder også en analyse av utfordringer og en drøfting av alternative løsningsstrategier for kommunene. Målet med prosjektet har vært å tilrettelegge et kunnskapsgrunnlag for videre diskusjoner i blant kommunene og andre aktører i fylket.

NIVI rapport 2009 1 Brukerundersokelse om radon og radigrafiUtarbeidet på oppdrag for Statens strålevern. Av Geir Vinsand og Magne Langset.


Rapporten inneholder resultater fra brukerundersøkelser i to målgrupper, dels ansvarlig fagpersonell for oppfølging av radon i et utvalg kommuner og dels strålevernansvarlige i industrielle radiografibedrifter. Brukerundersøkelsene er gjennomført som en del av Nasjonalt strålevernbarometer, som er Strålevernets verktøy for tilbakemelding fra egne brukere. NIVI har samarbeidet med Respons Analyse om datainnsamlingen og prosjektet er gjennomført i nært samarbeid ansvarlige seksjonsledere og informasjonssjefen i Strålevernet.

NIVI notat 2009 5 Arena Innlandet erfaringer og muligheter23.11.2009.  Utarbeidet på oppdrag av Arena Innlandet. Av Magne Langset og Jørund K Nilsen.

Arena Innlandet (AI) er et felles samarbeidsorgan og en strategisk møteplass for Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Arena Innlandet ble etablert i 2004 og har et særlig politisk ansvar for å bidra til et tettere og mer forpliktende samarbeid mellom de to fylkene med tanke på å utvikle en sterk innlandsregion. I dette notatet presenterer NIVI Analyse erfaringene med samarbeidet basert på intervjuer med politikere og administrasjon i begge fylkeskommuner.

NIVI notat 2009 1 Status og utviklingsmuligheter for Knutepunkt SorlandetUtarbeidet på oppdrag av Knutepunkt Sørlandet og KS. Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand.


I notatet beskrives og drøftes kjennetegn ved Knutepunkt Sørlandet som region og omfanget og organiseringen av det interkommunale samarbeidet. Notatet gjør også rede for det mulighetsrom KnpS har og mulige eksternt gitte utfordringer for kommunesamarbeidet. Avslutningsvis beskrives tiltak KnpS kan vurdere for å styrke samarbeidet i den videre fase.

NIVI rapport 2009 4 Regionraadene et verktoy for aa møte kommunenes utfordringerFølgeevaluering av fire regionråd. Utarbeidet på oppdrag av KS. Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand.


På oppdrag av KS har NIVI Analyse gjennomført en følgeevaluering av fire regionråd med oppstart høsten 2007. Det overordnede målet med prosjektet var å styrke kunnskapen om regionrådene og interkommunalt samarbeid som strategi for å løse kommuneoppdraget. Gjennom følgeevaluering av fire regionråd skulle prosjektet også bidra til å støtte regionrådene i deres egne utviklingsaktiviteter og peke på erfaringspunkter som skal kunne nyttes i KS og andre kommuners utviklingsarbeid. Foreliggende rapport utgjør sluttproduktet fra prosjektet. I rapporten oppsummeres tidligere undersøkelser i prosjektet, regionrådenes utviklingsarbeid og gir en vurdering av deltakende regionråd og interkommunalt samarbeid som strategi for å møte samfunnsutfordringer.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no