NIVI Analyse

 

NIVI har hatt to faste medarbeidere fram til 1.1.2018. Fra årsskiftet ble Magne Langset engasjert som prosjektleder i Direktoratet for forvaltningsutvikling (Difi) med ansvar for gjennomgang av den regionale statsforvaltning. Magne Langsets prosjektengasjement i Difi er planlagt å vare ut 2018.

 

 

magne-225x150Magne Langset er utdannet statsviter med hovedfag fra Universitetet i Oslo og University of Durham (UK). Han har tidligere vært prosjektleder og seniorrådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Kulturdepartementet. Magne har hospitert ved European Institute of Public Administration (EIPA) og tidligere vært tilknyttet Institutt for statsvitenskap (UIO) som forskningsassistent. Hans viktigste arbeidsfelt er analyser, evalueringer og kartlegginger innenfor følgende temaområder:

  • Forvaltningsorganisering, oppgavefordeling og forholdet mellom staten, regioner og kommuner
  • Statlig styring og organisering, særlig regional stat og fylkesmannens rolle
  • Nordiske kommunemodeller
  • Arbeids- og velferdsforvaltning
  • Plan og areal

Se CV for Magne Langset

geir-225x150Geir Vinsand har bakgrunn som ressursøkonom fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Han har tidligere arbeidet som konsulent og gruppeleder i AGENDA i perioden 2000-2006. Han har erfaring med kvantitative undersøkelser og konsulentoppdrag fra Opinion AS og var ansatt i Kommunaldepartementet i perioden 1989-95, bl.a. som hovedsekretær for Christiansenutvalget som utredet kommune- og fylkesinndelingen. Geir har også arbeidet med utredningsoppgaver i Næringsdepartementet og vært oppdragsforsker i Gruppen for Ressursstudier på 1980-tallet. Geirs viktigste arbeidsområder er:

  • Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid
  • Utvikling og implementering av nye samarbeids- og kommunemodeller
  • Evalueringer av reformer og ulike typer omstillinger
  • Omdømme- og brukerundersøkelser
  • Samfunnssikkerhet og beredskap

Se CV for Geir Vinsand

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no


Login